Algemene verkoopvoorwaarden

Website babyzen.com

De website babyzen.com is de officiële website voor de verkoop van het merk BABYZEN.

De website wordt gepubliceerd door de vennootschap BABYZEN SAS. Het is voorbehouden aan natuurlijke personen die juridisch gezien in staat zijn een overeenkomst aan te gaan.

 

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED - AANVAARDING

Deze algemene verkoopvoorwaarden van de verkoopwebsite babyzen.com (hierna de “Algemene verkoopvoorwaarden”) regelen de relaties tussen BABYZEN Distribution SAS, société par actions simplifiée, met kapitaal ten bedrage van 8.255.268 Euro, waarvan de hoofdzetel zich bevindt in 2355 route des Pinchinats – 13100 Aix en Provence France, geregistreerd RCS AIX EN PROVENCE 834.264.665 TVA Intracommunautaire FR 07 834 264 665, e-mailadres salesadmin.customer@babyzen.com, Code NAF 4649 Z, hierna de “Verkoper” of de “Vennootschap”, en alle fysieke personen die juridisch gezien in staat zijn een overeenkomst aan te gaan voor hun eigen rekening voor doeleinden die niet binnen het kader vallen van een commerciële, nijverheids-, ambachts- of vrijetijdsactiviteit, hierna de “Koper“, naar aanleiding van hun bezoek aan of hun aankoop van de producten voorgesteld op de website babyzen.com, hierna de “Website”.

Naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn de Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing op het gebruik van de Website en kunnen deze worden geraadpleegd via de Website.

De koper verklaart een natuurlijk persoon te zijn die juridisch gezien in staat is deze overeenkomst aan te gaan, en geen handelaar.

In overeenstemming met artikelen L. 111-1 en L. 111-4 van het Consumentenwetboek, zijn de essentiële kenmerken, de prijzen van de langs elektronische weg verkochte producten en, indien de overeenkomst niet onmiddellijk wordt uitgevoerd, de datum of het tijdstip waarop de Verkoper zich ertoe verbindt de goederen te leveren, op de Website beschikbaar.

De Verkoper verstrekt de consument verder informatie over zijn identiteit, zijn elektronische contactgegevens en zijn activiteiten, alsmede, in voorkomend geval, informatie over de betalings-, leverings- en uitvoeringsvoorwaarden van de overeenkomst en over de afhandeling van klachten. Verder communiceert hij het bestaan en de uitvoeringsvoorwaarden van de wettelijke garanties (L217-1 en volgende van het consumentenwetboek en de artikelen 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek) alsook, in voorkomend geval, van de commerciële garantie en de naverkoopdienst (artikel L217-15 en L217-17 van het consumentenwetboek), alsook van de mogelijkheid om een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar.

Ten aanzien van de functionaliteit van de digitale inhoud wijst hij op de interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de handelaar op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn.

Bovendien ontvangt de Koper vóór (en na) het sluiten van de koop op duidelijke en begrijpelijke wijze de informatie bedoeld in artikel L221-5 van het Consumentenwetboek, met name door middel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten door de Verkoper via de Website, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met inbegrip van die welke van toepassing zijn op verkopen in winkels of via andere distributie- en marketingkanalen.

Ze zijn beschikbaar op de website https://store-fr.babyzen.com.

De Koper verklaart op een leesbare en begrijpelijke wijze kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, vóór de validering van de bestelling in de zin van Artikel 6. Bijgevolg erkent de Koper dat hij perfect op de hoogte is van het feit dat zijn instemming met de inhoud van de Algemene Verkoopvoorwaarden geen met de hand geschreven ondertekening van dit document vereist, voor zover de Koper de op de Website voorgestelde producten online wenst te bestellen.

De validering van de bestelling komt dus overeen met de aanvaarding zonder beperking of voorbehoud van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de gerealiseerde bestellingen met het oog op een levering op de grondgebieden die voorzien zijn in deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

ARTIKEL 2: DOEL

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten van de partijen te bepalen in het kader van de onlineverkoop van producten die door de Verkoper aan de Koper worden aangeboden via de Website, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake e-commerce en verkoop op afstand.  Zij bepalen de verkoopvoorwaarden van de op de Website voorgestelde producten tussen de Verkoper en de Koper, regelen alle stappen die nodig zijn om een bestelling te plaatsen en verzekeren de opvolging van deze bestelling op de Website tussen de partijen.

 

ARTIKEL 3: INWERKINGTREDING - DUUR

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. Ze zijn van toepassing zodra ze online staan.

In geval van wijziging worden de Algemene Verkoopvoorwaarden die op de Website van kracht zijn op de datum dat de Koper de bestelling plaatst toegepast.

 

ARTIKEL 4: INFORMATIE OVER EN BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

De Website heeft tot doel het te koop aanbieden van artikelen voor kinderverzorging.

De Verkoper presenteert op de Website de te koop aangeboden producten met de nodige kenmerken zodat artikel L 111-1 van het Consumentenwetboek nageleefd wordt waarin wordt voorzien dat de potentiële consument de mogelijkheid heeft om de essentiële kenmerken te kennen van de producten die hij wil kopen alvorens de definitieve bestelling te plaatsen.

De essentiële eigenschappen van de voor verkoop voorgestelde producten worden zo exact mogelijk beschreven en gepresenteerd (afmetingen, kleuren, samenstelling, beschrijvingen, prijzen). De foto’s bij de producten hebben geen enkele contractuele waarde. Ze kunnen geen perfecte gelijkenis garanderen meer bepaald met betrekking tot de kleuren of de afmetingen van de producten. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen in de presentatie ervan.

De periode gedurende dewelke of de datum tot wanneer de reserveonderdelen, die essentieel zijn voor het gebruik van de producten, op de markt beschikbaar zijn, wordt op de Website aangegeven.

De voor verkoop voorgestelde artikelen zijn deze dewelke op de Website staan op de dag dat de Koper deze bezoekt en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De aanwijzingen over de beschikbaarheid van de producten worden verstrekt op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst. Bij wijze van uitzondering kan een product dat op de website wordt getoond niet meer beschikbaar zijn na definitieve registratie van de bestelling.

In het uitzonderlijke geval dat een besteld product niet meer beschikbaar is, zal de klantendienst van BABYZEN, de Koper contacteren met het voorstel om te wachten tot het product opnieuw beschikbaar is, of tot terugbetaling van het overeenkomstige bedrag. In het laatste geval of bij het uitblijven van een antwoord, zal het overeenkomstige bedrag binnen een termijn van 14 dagen worden terugbetaald.

Voor een dergelijke volledige of gedeeltelijke annulering van de bestelling zal er geen boete worden opgelegd aangezien de Verkoper op geen enkele manier verantwoordelijk kan worden geteld voor voorraadtekorten. De Koper kan evenmin een schadevergoeding voor de annulering vragen.

 

ARTIKEL 5: PRIJS

De eenheidsprijzen van de artikelen op de Website worden aangegeven in euro, inclusief alle belastingen (de inbegrepen belasting over de toegevoegde waarde (btw) is de Franse btw die van toepassing is op de dag van de bestelling). De prijs houdt geen rekening met de leveringskosten, extra gefactureerd en vermeld vóór de validering van de bestelling (zie artikel 9.3).

Elke wijziging in het toepasselijke btw-tarief wordt automatisch weerspiegeld in de prijs van de producten die op de Website te koop zijn.  Indien een of meer belastingen of heffingen, met name milieuheffingen, zouden worden ingesteld of gewijzigd, naar boven of naar beneden, kan deze verandering worden weerspiegeld in de verkoopprijs van de producten.

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen op elk ogenblik te wijzigen maar past de prijzen toe die van kracht zijn op het moment van de validering van de bestelling door de Koper.

De betaling van de totale prijs (met inbegrip van de leveringskosten) dient te gebeuren op het ogenblik van de bestelling. De betaalde bedragen kunnen in geen geval worden beschouwd als voorschotten of aanbetalingen.

De telecommunicatiekosten die inherent zijn aan de toegang tot de Website blijven uitsluitend ten laste van de gebruiker.

De geldigheidsduur en de prijs van de aanbiedingen wordt bepaald door het bijwerken van de Website.

 

ARTIKEL 6: BESTELLING

6.1 Voorafgaande identificatie van de Koper

Om een bestelling te plaatsen dient de gebruiker zich met de Website te verbinden en de instructies van de Website te volgen.

In geval van een eerste bestelling dient de Koper de velden met een sterretje, die verplicht ingevuld moeten worden, nauwkeurig in te vullen om een bestelling te plaatsen of om een persoonlijke klantenaccount aan te maken, volgens de instructies op de Website.

Om zich te identificeren dient hij de nodige informatie te verstrekken, een geldig e-mailadres en, in geval van het aanmaken van een klantenaccount, een wachtwoord naar keuze dat persoonlijk en vertrouwelijk is.

De Koper zal ook zijn naam, voornaam, persoonlijk adres en telefoonnummer moeten opgeven om zijn account aan te maken. 

Elke Koper die al een klantenaccount heeft, moet zich identificeren nadat hij op "Mandje valideren" heeft geklikt door zijn e-mailadres en wachtwoord in te voeren, zodat hij zijn bestelling kan opvolgen.

De Koper aanvaardt dat de invoer van deze twee inloggegevens het bewijs van zijn identiteit vormt.

De Koper is verantwoordelijk voor de keuze, het opslaan en het gebruik van zijn inloggegevens en moet toezien op de vertrouwelijkheid ervan.

De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel misbruik van inloggegevens en het inloggen op klantenaccounts door derden. De Koper moet/zal de Verkoper op de hoogte brengen van elk gebruik van de inloggegevens buiten zijn medeweten, zodat de Verkoper kan ingrijpen en de klantenaccount kan deactiveren door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via het adres privacy-inquiries@babyzen.com.

Het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht, aangezien deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie, verwerking en levering van bestellingen, alsmede voor het opstellen van facturen.  Deze informatie is vertrouwelijk (zie Privacybeleid).

Met de klantenaccount kan de Koper online bestellen en de geschiedenis van zijn bestellingen volgen.

De Koper zal worden aangeboden om mededelingen van het merk en/of partners ervan per e-mail te ontvangen.

 

6.2 De stappen in de bestelling

Het bestelproces verloopt als volgt:

 1. Voer het Websiteadres in;
 2. Volg de instructies van de Website en in het bijzonder, doch facultatief, de instructies die noodzakelijk zijn om een klantenaccount te openen;
 3. Kies producten en plaats ze in het winkelmandje; in geval van langdurige inactiviteit tijdens de verbinding, is het mogelijk dat de selectie van producten die de Koper heeft gekozen vóór deze inactiviteit niet meer gewaarborgd is. De koper wordt dan verzocht opnieuw vanaf het begin zijn producten te selecteren;
 4. Validering van de inhoud van het winkelmandje;
 5. Informatie over de Koper en het adres van de ontvanger (Naam/Voornaam/Factuuradres/Leveringsadres/E-mailadres/Telefoonnummer);
 6. Aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden;
 7. Keuze wijze van levering;
 8. Definitieve validering van de bestelling, de totale prijs en de all-inprijs (inclusief leveringskosten), alsmede de betalingswijze;
 9. Volg de instructies van de online betaalserver om de all-inprijs te betalen;
 10. In het geval van een levering in een Mondial Relay afhaalpunt, de keuze van het afhaalpunt voor de levering.

De Koper ziet tijdens deze verschillende stappen de details van de bestelling en de totale prijs ervan en kan eventuele fouten corrigeren of zijn bestelling annuleren, alvorens zijn bestelling te valideren en hiermee zijn aanvaarding kenbaar te maken.

De betaling van de prijs van de producten maakt de bestelling definitief en geen enkele wijziging van de bestelling kan nog door de Verkoper in aanmerking worden genomen.  Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten.

De aankoop is pas definitief na bevestiging van de bestelling door de Verkoper en na inning door de Verkoper van de totale prijs.  De Koper wordt vervolgens doorverwezen naar een pagina die zijn onlineaankoop bevestigt; een samenvattend document van de bestelling wordt per e-mail naar de Koper gestuurd op het door hem aangegeven adres.

De Koper ontvangt tevens een elektronische bevestiging van de verzending van de bestelling.

De levering vindt plaats op het adres dat door de Koper is opgegeven tijdens de bestelling.

De Verkoper verbindt zich slechts tot het uitvoeren van de bestelling binnen de limiet van de beschikbare voorraden van de producten. Bij gebrek aan beschikbaarheid van producten verbindt de Verkoper zich ertoe de Koper hiervan op de hoogte te stellen. Het is ook mogelijk dat producten die worden aangeboden als beschikbaar op de Website niet langer beschikbaar zijn bij het plaatsen van een bestelling. De Verkoper zal alles in het werk stellen om een ​​vervangend product van vergelijkbare kwaliteit te leveren.  In het geval dat de Koper geen vervangend product wenst, heeft hij de mogelijkheid om zijn bestelling gedeeltelijk te annuleren voor elk niet beschikbaar product, en een terugbetaling te bekomen van het bedrag dat betaald werd voor de niet-beschikbare producten.

De Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling te weigeren indien deze abnormaal is, te kwader trouw wordt geplaatst of om een andere gegronde reden, en in het bijzonder wanneer er een geschil bestaat met de Koper betreffende de betaling van een vorige bestelling.

Alle door de Koper verstrekte inlichtingen zijn uitsluitend zijn verantwoordelijkheid en eventueel door hem veroorzaakte onregelmatigheden kunnen de Verkoper niet worden aangerekend in geval deze niet in staat zou zijn de bestelling uit te voeren en tot een goed einde te brengen.

E-mails ter bevestiging van de bestelling en de beschikbaarheid van de bestelling in geval van levering in de winkel worden verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres. In het geval van een fout bij het invoeren van het betreffende e-mailadres of het niet ontvangen van e-mails, kan de Verkoper dus niet aansprakelijk worden gesteld. In dit geval wordt de verkoop als definitief beschouwd. De Koper kan niettemin zijn herroepingsrecht uitoefenen onder de voorwaarden voorzien in artikel 13 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

ARTIKEL 7: ELEKTRONISCHE HANDTEKENING EN BEWIJS VAN TRANSACTIE

De "dubbelklik" van de Koper bij het plaatsen van een bestelling vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een met de hand geschreven handtekening.

Het online vertrekken van het creditcardnummer van de Koper en de validering van de bestelling vormen dus het bewijs van het akkoord van de Koper met betrekking tot de opeisbaarheid van de bedragen die verschuldigd zijn in het kader van de bestelling en de ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle uitgevoerde handelingen.

De geautomatiseerde registraties, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de Vennootschap worden bewaard, zullen worden beschouwd als bewijs van de mededelingen, bestellingen en betalingen die tussen de partijen zijn gedaan. Bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek als bewijs kan worden overgelegd.

Voor elke betaling per creditkaart op de Website geldt het door de elektronische betalingsbeheerder afgegeven elektronisch certificaat als bewijs van het bedrag en de datum van de transactie.

De bewijslast van het tegendeel ligt bij de Koper.

 

ARTIKEL 8: BETALING

De bestellingen zijn bestellingen met verplichte onmiddellijke betaling.

De onlinebetaling verloopt voor elk land via creditkaart. De Koper aanvaardt het dat zijn bankrekening wordt gedebiteerd voor het totale verschuldigde bedrag op het ogenblik van de bestelling.

De transactie wordt onmiddellijk gedebiteerd van de bankkaart van de Koper na verificatie van de gegevens van de kaart, bij ontvangst van de machtiging van de maatschappij die de door de Koper gebruikte bankkaart heeft uitgegeven.

Overeenkomstig artikel L. 132-2 van het Franse Monetaire en Financiële Wetboek is de verbintenis om met een betaalkaart te betalen onherroepelijk. Door zijn creditkaartgegevens mee te delen, machtigt de Koper de Verkoper om zijn creditkaart te debiteren voor het bedrag dat overeenstemt met de prijs (levering inbegrepen).

Hiertoe bevestigt de Koper dat hij houder is van de te debiteren bankkaart en dat de naam die op de bankkaart vermeld staat wel degelijk de zijne is en dat hij over de nodige machtigingen beschikt om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken. Afhankelijk van het type kaart, voert de Koper zijn kaartnummer, geldigheidsdatum alsook de veiligheidscode in (bestaande uit drie cijfers op de achterzijde van de bankkaart), valideert hij deze gegevens of heeft hij de mogelijkheid om terug te keren naar de voorafgaande pagina.

De bankkaarten die worden aanvaard voor onlinebetalingen zijn de bankkaarten van het type Cartes Bleues, Visa en MasterCard.

De betalingen die online met een creditkaart worden verricht, gebeuren via het beveiligde betalingssysteem Clic&Pay van de groep Crédit du Nord. Het betalingsverzoek wordt in realtime naar het beveiligde betalingssysteem gestuurd: de bank controleert of de bankkaart geldig is (geen invoerfout, geen verzet) en bevestigt de registratie van de betaling door een transactienummer af te geven of deelt mee dat de transactie wordt geweigerd.

Na validering van de betaling door de bank, wordt de bestelling aanvaard door de Verkoper die de aanvaarding van de bestelling per e-mail aan de Koper zal bevestigen.

In het geval dat de debitering van de totale prijs onmogelijk zou zijn (bij gebrek aan bankprovisie, of in geval van weigering van de bankcentrale) zal de onlineverkoop op de Website onmiddellijk van rechtswege worden beëindigd, de bestelling zal automatisch worden geannuleerd en de Koper zal per e-mail worden verwittigd.

Tot de volledige betaling van de bestelling blijft de Verkoper eigenaar van de door de Koper bestelde Producten.

De risico's worden overgedragen aan de bezorger op het moment van verzending van de bestelling, en vervolgens op de Koper op het moment van ontvangst van de bestelling door deze laatste.

De Verkoper zal alle nodige maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de op de Website verstrekte gegevens te waarborgen (zie Privacybeleid).

Crédit du Nord Group is de enige partij die, via haar beveiligde omgeving, kennis kan nemen van de bankgegevens van de Koper. Deze informatie wordt op geen enkele manier doorgegeven aan de Website babyzen.com, en de Verkoper zal nooit toegang hebben tot de creditkaartgegevens van de Koper.

Om internetfraude te bestrijden, heeft de Verkoper ervoor gekozen gebruik te maken van het 3D Secure-systeem dat sinds 1 januari 2009 door financiële instellingen wordt toegepast.

Het principe van deze 3D Secure-norm is dat tijdens een transactie aanvullende informatie wordt gevraagd, die gekend is bij de bank en de houder van de bankkaart. Dit maakt het mogelijk de authenticatie van zijn klanten te versterken wanneer ze betalingen verrichten via het internet. Deze verificatie maakt het mogelijk na te gaan of de bankkaart wel degelijk door de rechtmatige eigenaar ervan wordt gebruikt.

Concreet betekent dit dat wanneer u een betaling doet op de website babyzen.com met de logo's "MasterCard Secure Code" en "Verified by Visa", er een nieuw venster verschijnt waarin de betaler om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Dit kan de geboortedatum van de houder van de betaalkaart zijn of een geheime code, afhankelijk van de bank van de Koper. De controle van deze invoer maakt het mogelijk na te gaan of de internetgebruiker die betaalt, wel degelijk de persoon is die houder is van de gebruikte kaart.

Deze authentificatie is verplicht en elke weigering of fout bij de invoer van de persoonsgegevens door de betaler zal leiden tot de annulering van de transactie.

Verder kan, in geval van frauduleus gebruik van een betaalmiddel, de Verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld.

 

ARTIKEL 9: LEVERING VAN DE BESTELLING

9.1 Wijze van de levering

De Koper kiest één van de leveringswijzen die op de Website worden aangeboden bij het plaatsen van de bestelling (zie de rubriek "Leveringen en Retourzendingen": https://store-fr.babyzen.com/nl/pages/delivery-returns).

Levering aan huis:

De Koper heeft de mogelijkheid om bij het plaatsen van de bestelling voor levering aan huis te kiezen. De door de Koper bestelde producten worden geleverd op het adres dat door de Koper als leveringsadres op de betreffende bestelling is aangegeven, met uitzondering van postbussen.

De Verkoper levert aan huis alleen in de volgende landen: Continentaal Frankrijk, België, Nederland en Luxemburg.

Indien het pakket niet kon worden geleverd wegens afwezigheid van de Koper, ontvangt de Koper een kennisgeving van levering die hem in staat stelt het pakket af te halen op de plaats die in deze kennisgeving van levering is vermeld, binnen de hierin vermelde termijn.

Indien het pakket aan de Verkoper wordt teruggezonden wegens niet-levering van de bestelling aan de Koper en indien deze onmogelijkheid van levering het gevolg is van een fout van de Koper, zal, bij gebreke aan een verzoek tot herverzending door de Koper, de bestelling van rechtswege worden geannuleerd en door de Verkoper, ongeacht welke wijze deze verkiest, worden terugbetaald voor het bedrag van de bestelling, binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het pakket.

Als het pakket wordt teruggezonden wegens een foutief of onvolledig adres, ontvangt de Koper per e-mail een kennisgeving van de onmogelijkheid van levering, met het verzoek om aanvullende informatie te verstrekken voor een nieuwe verzending.  De nieuwe leveringskosten die aan de Koper zullen worden meegedeeld, blijven voor zijn rekening. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de levering van een pakket op een foutief adres, indien deze fout het gevolg is van de informatie die door de Koper is verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. Een nieuwe leveringstijd wordt gemeld na ontvangst van aanvullende informatie van de bestemmeling.

 

Levering - Ophaling in een afhaalpunt :

Levering in een afhaalpunt in Frankrijk. Een e-mail of sms wordt naar de Koper gestuurd zodra het pakket aankomt in het afhaalpunt van Mondial Relay van zijn keuze. Vanaf de dag van levering kan de Klant het pakket gedurende veertien (14) dagen afhalen op vertoon van een identiteitsbewijs. Na het verstrijken van deze periode zullen de niet opgeëiste pakketten teruggestuurd worden naar BABYZEN.

 

9.2 Adres van levering

De Koper kiest een leveringsadres dat noodzakelijkerwijs gelegen is in een land van het leveringsgebied, op straffe van weigering van de bestelling. De Koper is als enige verantwoordelijk voor een fout in de levering die te wijten is aan een gebrek aan aanduiding op het ogenblik van de bestelling.

Elk pakket dat naar de Verkoper wordt teruggestuurd wegens een foutief of onvolledig leveringsadres, zal op verzoek van de Koper en op diens kosten opnieuw worden verzonden.

Indien de Koper naast de bevestigingsmail van zijn bestelling een factuur wenst te ontvangen, kan hij contact opnemen met de klantendienst om zijn verzoek in te dienen via het contactformulier op de Website.

 

9.3 Bedrag van de leveringskosten

Het bedrag van de leveringskosten is afhankelijk van het bedrag van de bestelling en de door de Koper gekozen leveringswijze. In elk geval wordt het bedrag van de leveringskosten aan de Koper meegedeeld vóór de validering van de bestelling (cf. rubriek van de website "Leveringen en Retourzendingen": https://store-fr.babyzen.com/nl/pages/delivery-returns).

 

9.4 Leveringstermijnen

De leveringstermijnen zijn beschikbaar op de Website (cfr. rubriek van de website “Leveringen en retourzendingen”: https://store-fr.babyzen.com/nl/pages/delivery-returns)

De leveringstermijnen zijn in werkdagen en komen overeen met de gemiddelde tijd van voorbereiding en verzending van de bestelling.  Ze kunnen langer zijn, afhankelijk van het volume van de bestellingen.

De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van bevestiging van de bestelling door de Verkoper (onder voorbehoud evenwel van bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper).

Er wordt verduidelijkt dat bestellingen die op vrijdagmiddag, zaterdag of zondag op de Website worden geplaatst, de daaropvolgende maandag worden verwerkt. Bestellingen die op een feestdag op de Website worden geplaatst, worden ook op de eerstvolgende werkdag verwerkt.

 

9.5 Vertraging van de leveringen

In geval van laattijdige levering wordt de bestelling niet geannuleerd.

De Koper kan de Verkoper per e-mail opdracht geven om binnen een nieuwe redelijke termijn te leveren, of de bestelling annuleren indien de leveringsdatum voor de Koper een essentiële voorwaarde was.

Indien deze tweede termijn niet wordt nageleefd, kan de Koper beslissen de bestelling te annuleren en zal hij de Verkoper per e-mail een kennisgeving van annulering van de bestelling sturen.

Indien de bestelling nog niet verzonden is op het ogenblik dat de Verkoper de kennisgeving van annulering van de Koper ontvangt, wordt de levering geblokkeerd en worden de eventueel gedebiteerde bedragen aan de Koper terugbetaald binnen een termijn van maximum veertien (14) dagen na ontvangst van de kennisgeving van annulering.

In het geval dat de bestelling reeds verzonden is op het ogenblik dat de Verkoper de kennisgeving van annulering van de Koper ontvangt, kan de Koper de producten van de geannuleerde bestelling terugzenden door de procedure "Retour van producten" in artikel 13.2 te volgen en de terugbetaling zal plaatsvinden onder de voorwaarden van artikel 13.3.

 

9.6 Opvolgen van de levering

De Koper kan de voortgang van de afhandeling van de bestelling volgen in de ruimte die hiervoor voorzien is op de Website.

 

9.7 Ontvangst

Zodra de koper (of de bestemmeling) de producten in ontvangst neemt, gaan de risico's van verlies of beschadiging op hem over.

De Koper is verplicht de staat van de verpakking en de producten bij levering te controleren. Het is raadzaam de aard, hoeveelheid, referenties en conformiteit van de producten met de geleverde bestelling te controleren.

In geval van problemen, verdient het de voorkeur de ontvangst van het pakket aan de vervoerder of in het afhaalpunt te weigeren en duidelijk de redenen van de weigering te vermelden.

 

9.8 Procedure bij beschadigd pakket - Non-conformiteit van de producten

Het is aan de Koper om op een duidelijke en gedetailleerde manier zijn voorbehoud en klachten te formuleren die hij nodig acht, of zelfs om het pakket te weigeren. Dit voorbehoud moet door de Koper op de leveringsbon of, in geval van ophaling in een afhaalpunt, op het afhaalpunt worden vermeld.

In geval van een beschadigd pakket, moet de Koper de Verkoopadministratie informeren via het contactformulier (onder de rubriek "Opvolging van de bestelling") of per e-mail op het volgende adres:  salesadmin.customer@babyzen.com binnen drie (3) werkdagen, feestdagen niet meegerekend, na de datum van levering van de producten. Deze termijn wordt verlengd tot tien (10) dagen indien de vervoerder niet de mogelijkheid heeft geboden om de staat van de producten in hun verpakking te controleren.  

De Koper dient zich ervan te vergewissen dat de aan hem geleverde producten overeenstemmen met de bestelling. In geval van non-conformiteit van de producten in natura of in kwaliteit met de specificaties vermeld op de leveringsbon, moet de Koper de Verkoopadministratie hiervan op de hoogte stellen via het contactformulier (rubriek "Opvolging van de bestelling") of per e-mail op het volgende adres:  salesadmin.customer@babyzen.com.  

De Verkoper zal de Koper wijzen op de procedure voor het retourneren van beschadigde pakketten of niet-conforme producten. De producten moeten worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke staat en volledig (met alle instructies, accessoires) zoals ze bij levering werden ontvangen, vergezeld van het retourformulier.

 

ARTIKEL 10: GARANTIE VAN DE PRODUCTEN

De Verkoper is onderworpen aan de voorwaarden van wettelijke garanties voorzien in de artikelen L. 217 - 4 en volgende van het Franse Consumentenwetboek en de artikelen 1641 en 1649 van het Franse Burgerlijk Wetboek:

Artikel L217-4
De verkoper levert een goed dat in overeenstemming is met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elke niet-conformiteit die op het moment van levering bestaat.

Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste contractueel werd geleverd of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.

Artikel L217-5
Het goed voldoet aan de overeenkomst:

1° als het geschikt is voor het gebruik dat van soortgelijke goederen gewoonlijk wordt verwacht en, in voorkomende geval:

- als het overeenstemt met de door de verkoper vermelde beschrijving en over de eigenschappen beschikt die deze laatste aan de koper heeft voorgesteld in de vorm van een monster of model;

- als het over de kwaliteiten beschikt die een koper, gelet op de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering, rechtmatig mag verwachten;

2° Of als het de kenmerken vertoont die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld of geschikt is voor elk bijzonder door de koper gewenst gebruik, ter kennis gebracht van de verkoper en door deze aanvaard.

•  Artikel L217-6
De verkoper is niet gebonden door de publieke verklaringen van de producent of zijn vertegenwoordiger indien vaststaat dat hij deze niet kende en niet rechtmatig in staat was deze te kennen.

•  Artikel L217-7

Conformiteitsgebreken die zich binnen vierentwintig maanden na de levering van de goederen voordoen, worden geacht reeds te hebben bestaan op het tijdstip van de levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Voor tweedehands verkochte goederen is deze periode vastgesteld op zes maanden.
De verkoper kan dit vermoeden bestrijden indien het niet verenigbaar is met de aard van de goederen of met het vermeende gebrek aan overeenstemming.

Artikel L217-8

De koper heeft het recht te eisen dat de goederen in overeenstemming zijn met de overeenkomst. Hij kan de conformiteit echter niet betwisten met een beroep op een gebrek dat hij kende of niet had kunnen negeren toen hij de overeenkomst afsloot. Hetzelfde geldt wanneer het gebrek zijn oorsprong vindt in de materialen die de koper zelf heeft geleverd.

Artikel L217-9

In geval van gebrek aan overeenstemming dient de koper te kiezen tussen herstelling of vervanging van de goederen.

De verkoper mag echter niet volgens de keuze van de koper handelen indien deze keuze kosten meebrengt die, gelet op de waarde van de goederen of het belang van het gebrek, duidelijk niet in verhouding staan tot de andere mogelijkheid. Hij is dan verplicht, tenzij dit onmogelijk is, te werk te gaan volgens de methode die de koper niet heeft gekozen.

Artikel L217-10
Indien herstelling en vervanging van de goederen onmogelijk zijn, kan de koper de goederen terugsturen en de prijs laten terugbetalen of de goederen behouden en een deel van de prijs laten terugbetalen.

Dezelfde optie staat voor hem open:
1° Indien de krachtens artikel L217-9 gevraagde, voorgestelde of overeengekomen oplossing niet binnen een maand na de klacht van de koper kan worden uitgevoerd;


2° Of indien deze oplossing niet kan worden uitgevoerd zonder grote ongemakken voor de koper, gelet op de aard van de goederen en het gebruik dat hij ervan wenst te maken.

De ontbinding van de verkoop mag niet worden uitgesproken indien het gebrek aan overeenstemming gering is.

•  Artikel L217-11

De toepassing van de bepalingen van de artikelen L. 217-9 en L. 217-10 geschiedt zonder kosten voor de koper.

Dezelfde bepalingen staan de toekenning van schadevergoeding niet in de weg.

Artikel L217-12
De uit het gebrek aan overeenstemming voortvloeiende rechtsvordering verjaart twee jaar na de levering van de goederen.

De voorgaande bepalingen sluiten de toepassing van de wettelijke garantie van verborgen gebreken van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek of van elke andere door de wet erkende actie van contractuele of buitencontractuele aard niet uit.

•  Artikel L217-13

De bepalingen onder deze rubriek ontnemen de koper niet het recht om stappen te ondernemen die voortvloeien uit de verborgen gebreken krachtens de artikelen 1641 tot 1649 van het burgerlijk wetboek of elke andere actie van contractuele of buitencontractuele aard die hem wordt erkend door de wet.

Art. 1641 van het Burgerlijk Wetboek:

“De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of slechts een lagere prijs zou hebben gegeven, indien hij daarvan op de hoogte was geweest”.

Art. 1648 van het Burgerlijk Wetboek:

De vordering wegens gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de vaststelling van het gebrek. In het geval bedoeld in artikel 1642-1 moet de vordering op straffe van verval worden ingesteld binnen een jaar na de datum waarop de verkoper van de gebreken of van het kennelijke gebrek aan overeenstemming kan worden vrijgesteld.

Als consument kan de Koper wettelijke rechten hebben op grond van de toepasselijke wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen, welke rechten door deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet worden beïnvloed.

 

De Koper wordt tevens op de hoogte gesteld van het bestaan van wettelijke garanties die van toepassing zijn in het land waar hij verblijft en die onderworpen zijn aan de nationale voorwaarden.

De Koper kan van deze garanties gebruik maken door een verzoek in te dienen via het contactformulier (onder de rubriek "Klantendienst") of per e-mail op het volgende adres  hello@babyzen.com. 

 

Wanneer de Koper handelt onder wettelijke conformiteitsgarantie:

beschikt hij over een termijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen om actie te ondernemen;
zal hij kunnen kiezen tussen herstelling of vervanging van het goed, met inachtneming van de kostenvoorwaarden zoals bepaald in artikel L. 217-9 van het Franse Consumentenwetboek;
zal hij worden vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming van het goed gedurende de vierentwintig maanden die volgen op de levering van het goed.
De conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de toegekende contractuele commerciële garantie.

De koper kan ook beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken in het verkochte goed toe te passen in de zin van artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek en in dit geval kan hij kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Franse Burgerlijke Wetboek.

 

De koper wordt geïnformeerd over de periode waarin de reserveonderdelen die essentieel zijn voor het gebruik van de goederen op de markt beschikbaar zijn, in de productbeschrijving op de Website. Deze informatie wordt bevestigd op de bevestiging van de bestelling bij aankoop van een product op de Website.

De contractuele garantie voor BABYZEN-producten en de voorwaarden van de naverkoopdienst worden gespecificeerd op de Website en zijn het onderwerp van een schriftelijk document dat het product bij levering vergezelt.  

De Koper kan van deze contractuele garantie gebruik maken door zijn verzoek in te dienen via het contactformulier (onder de rubriek "Klantendienst") of per e-mail op het volgende adres:  hello@babyzen.com

 

ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het merk van de verkoper BABYZEN, alsook alle figuratieve en niet-figuratieve merken en meer algemeen alle andere merken, illustraties, afbeeldingen en logotypes die op de producten, hun accessoires en hun verpakking staan, ongeacht of ze gedeponeerd zijn of niet, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Verkoper. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, modificatie of gebruik van deze merken, illustraties, afbeeldingen en logotypes, voor eender welke reden of met eender welk medium, is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van de Verkoper. Hetzelfde zal van toepassing zijn op elke combinatie of samenstelling met elk ander merk, symbool, logotype en meer algemeen elk onderscheidend teken dat bestemd is om een logo samen te stellen. Hetzelfde is van toepassing op elk auteursrecht, ontwerp, model en octrooi dat eigendom is van de Verkoper.

De inhoud van de Website (technische documenten, tekeningen, foto's, enz.) blijft eigendom van de Verkoper, de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud.  Gebruikers van de Website verplichten zich ertoe geen enkel gebruik te maken van deze inhoud. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is strikt verboden en kan een inbreuk vormen op het auteursrecht.

 

ARTIKEL 12: KLANTENDIENST

De Verkoper stelt alles in het werk om zijn klanten zo goed mogelijk tevreden te stellen. Wanneer een Klant echter een klacht heeft, kan hij zich wenden tot de klantendienst:

Via het “contact”formulier van de Website (https://www.babyzen.com/nl/nl/contact), door “Klantendienst” te selecteren.

 

ARTIKEL 13: HERROEPINGSRECHT

13.1 Termijn herroepingsrecht - Procedure

De Koper beschikt, overeenkomstig de wet, over een herroepingsrecht dat hij kan uitoefenen binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de ontvangst of de terugtrekking van de producten uit de bestelling door de Koper of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, om deze aan de Verkoper terug te zenden tegen terugbetaling.

Indien de bestelling betrekking heeft op meerdere goederen die afzonderlijk worden geleverd of in het geval van een bestelling van goederen bestaande uit meerdere partijen of stukken die over een bepaalde periode worden geleverd, vangt de termijn aan bij de ontvangst van het laatste goed of de laatste partij of het laatste stuk.

Indien deze termijn afloopt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De Koper mag het/de gekochte product(en) binnen de voornoemde termijn zonder opgave van reden retourneren, de datum die op de leveringsbon geldt als bewijs.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen en de goederen terug te sturen, en voor een optimale en snelle verwerking, moet de Koper de Verkoper via de klantendienst op de hoogte stellen van zijn beslissing via het contactformulier(https://www.babyzen.com/nl/nl/contact), door “Opvolging van de bestelling” te selecteren om een ​​retournummer te verkrijgen, of door het verzenden van het herroepingsformulier onderaan deze Algemene Verkoopvoorwaarden, of door een andere ondubbelzinnige verklaring.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat de Koper het verzoek met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht indient vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Alleen de Koper kan het herroepingsrecht uitoefenen. Dit recht kan dus niet worden uitgeoefend door de bestemmeling van de bestelling.

Na ontvangst van het verzoek stuurt de Verkoper per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping (op een duurzame gegevensdrager), waarbij hij een retournummer aan de Koper toekent en hem een ​​retourlabel stuurt.

Overeenkomstig artikel L.221-28 van het Franse Consumentenwetboek kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor:

 • Goederen waarvan de verzegeling door de consument na levering is verbroken en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd;
 • Goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de koper of duidelijk gepersonaliseerd zijn.

 

13.2 – Retour van de Producten

In geval van herroeping worden de producten zonder onnodige vertraging teruggestuurd en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat de koper zijn beslissing tot herroeping heeft meegedeeld.

Het product moet worden teruggestuurd naar het adres dat de Verkoper aan de Koper heeft meegedeeld bij het toekennen van het retournummer of op de retourovereenkomst.

De producten moeten worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke staat en volledig (met alle instructies, accessoires), vergezeld van het retourformulier.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elk geretourneerd artikel te weigeren dat geschonden, beschadigd of waardeloos zou zijn als gevolg van andere manipulaties dan nodig zijn om de aard en kenmerken van het genoemde artikel vast te stellen (bijv. langdurig dragen van het artikel, beschadigd artikel, artikel gedragen, artikel gewassen, artikel gestreken, artikel bevuild ...). Alleen artikelen die in hun originele, gelabelde verpakking worden geretourneerd, worden geaccepteerd.

De verantwoordelijkheid van de consument kan ingeroepen worden in geval van waardevermindering van de goederen als gevolg van andere manipulaties dan die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze goederen vast te stellen.

In geval van betwisting over de terugzending van de bestelling, zal de Verkoper systematisch het bewijs vragen dat de Koper zijn bestelling inderdaad aan de Verkoper heeft teruggestuurd. Om elk geschil met betrekking tot de leveringsdatum te vermijden, raadt de Verkoper zijn Kopers aan om retourzendingen te voorzien van een trackingnummer.

 

13.3 – Terugbetaling van de Producten

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zal de Verkoper de voor het (de) teruggezonden artikel(en) betaalde bedragen terugbetalen.

De terugbetaling aan de Koper zal geschieden binnen veertien (14) dagen na ontvangst door de Verkoper van het verzoek van de Koper tot uitoefening van het herroepingsrecht, mits het product daadwerkelijk aan de Verkoper is teruggezonden overeenkomstig wat bepaald is in paragraaf 13.2 hierboven.

In geval van terugbetaling wordt de bankrekening of elektronische rekening die voor de oorspronkelijke betaling werd gebruikt, gecrediteerd:

 • met het bedrag dat voor de geretourneerde producten is betaald; en met
 • het bedrag van de oorspronkelijke leveringskosten indien het om een volledige terugzending gaat.

De terugbetaling zal gebeuren via dezelfde betalingswijze als die gebruikt werd voor de oorspronkelijke transactie. In ieder geval brengt de terugbetaling geen kosten voor de Koper met zich mee.

In geval van gedeeltelijke terugzending van producten zullen enkel de leveringskosten voor de teruggezonden producten door de Verkoper worden terugbetaald, met uitsluiting van de leveringskosten voor de behouden artikelen.

In geval van terugzending (al dan niet gedeeltelijk) van producten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een globale promotieaanbieding die één of meerdere geschenken omvat, zullen de door de Verkoper toegekende geschenken verbonden aan de aankoop van één of meerdere producten aan de Verkoper moeten worden teruggezonden. Indien de Koper het (de) in het kader van de globale promotie aangeboden product(en) behoudt, worden deze gefactureerd op basis van hun oorspronkelijke prijs. Hiervoor zal binnen vijftien (15) dagen na de gedeeltelijke terugzending van de producten een aanvullende factuur worden opgemaakt.

In geval van gedeeltelijke terugzending van producten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een globale promotieaanbieding met kortingen, zullen de door de Koper behouden producten worden gefactureerd op basis van hun oorspronkelijke prijs, zonder promotie.

In geval van terugzending van de producten buiten de bovenvermelde termijn of in een toestand die niet overeenstemt met deze vermeld in artikel 13.2 hierboven, zal de Koper niet worden terugbetaald en zal hem worden meegedeeld dat de producten gedurende een termijn van 1 maand te zijner beschikking blijven in het magazijn. Op verzoek van de Koper kunnen de producten ook naar hem worden teruggezonden, mits betaling van de transportkosten.

De terugbetaling kan worden uitgesteld tot de Verkoper het product heeft ontvangen of tot de Koper het bewijs van verzending van het product heeft geleverd.

 

ARTIKEL 14: VERANTWOORDELIJKHEID

De Verkoper is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De Verkoper kan evenwel van zijn aansprakelijkheid worden ontheven door te bewijzen dat de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering te wijten is hetzij aan de Koper, hetzij aan een onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde bij de overeenkomst, hetzij aan een geval van overmacht.

De uitvoering door de Verkoper van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst wordt opgeschort ingeval zich een toevallige gebeurtenis of geval van overmacht voordoet die de uitvoering ervan zou belemmeren of vertragen.

De Verkoper dient de Koper binnen vijf (5) dagen na de datum waarop de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, in kennis te stellen van het optreden van een dergelijke toevallige gebeurtenis of geval van overmacht.  

Indien de opschorting van de verplichtingen van de Verkoper langer dan dertig (30) dagen duurt, kan de Koper de lopende bestelling annuleren en de Verkoper zal dan overgaan tot terugbetaling van de bestelling onder de voorwaarden van artikel 9.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internet en die volledig buiten de zorgvuldigheid en de voorzorgsmaatregelen van de Verkoper vallen. De Verkoper kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor een onderbreking in de levering van de dienst of voor een indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.

De Website is in overeenstemming met de Franse wetgeving, en de Verkoper geeft in geen geval enige garantie van overeenstemming met de lokale wetgeving die van toepassing kan zijn, wanneer de Website vanuit andere landen wordt geraadpleegd.

 

ARTIKEL 15: VERTROUWELIJHEID VAN GEGEVENS

Houd er rekening mee dat bepaalde informatie verplicht en noodzakelijk is om de verzoeken van gebruikers op de Website te verwerken. Het ontbreken van een antwoord op een verplicht veld kan de correcte tracering van een bestelling in gedrang brengen.

De Verkoper past de regels toe die zijn beschreven in zijn Privacybeleid op de Website  https://www.babyzen.com/nl/nl/privacybeleid

 

ARTIKEL 16: GEEN AFSTAND

Het feit dat een van de partijen zich niet beroept op een schending door de andere partij van een van de verplichtingen waarnaar in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen, zal voor de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van de betreffende verplichting.

 

ARTIKEL 17: ALGEMENE BEPALINGEN

De Website is beschikbaar in het Frans, Engels en Nederlands. De enige referentietaal voor deze Algemene Verkoopvoorwaarden is het Frans en in geval van betwisting zal enkel de Franse tekst prevaleren.

De Koper erkent dat de verschillende vertalingen in de voormelde talen worden aangeboden voor een beter comfort tijdens het surfen op de Website en dat de door de Koper gekozen taal kan verschillen van de taal die BABYZEN gebruikt met betrekking tot de bestelling en de ontvangst van de producten door de Koper, wat afhankelijk is van de locatie van het door de Koper opgegeven leveringsadres.

Indien een bepaalde bepaling van de Algemene Verkoopsvoorwaarden ongeldig wordt verklaard of als dusdanig wordt uitgesproken door een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank of indien een van de clausules van de Algemene Verkoopsvoorwaarden ongeldig wordt verklaard ten gevolge van een wijziging in de wetgeving of de reglementering, zullen de andere bepalingen al hun kracht en draagwijdte behouden; dit zal op geen enkele wijze de geldigheid en de naleving van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden beïnvloeden.

 

ARTIKEL 18: KLACHTEN EN MINNELIJKE SCHIKKING VAN GESCHILLEN

In overeenstemming met artikel L. 612-1 van het Franse Consumentenwetboek: "Elke consument heeft het recht zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een handelaar".

De geschillen die binnen de werkingssfeer van artikel L. 612-1 van het Franse Consumentenwetboek vallen, zijn de in artikel L. 611-1 van het Franse Consumentenwetboek omschreven geschillen, d.w.z. geschillen van contractuele aard, met betrekking tot de uitvoering van een koop- of dienstverleningsovereenkomst, tussen een consument en een handelaar. De tekst heeft betrekking op zowel nationale als grensoverschrijdende geschillen.

Voor elk probleem, nodigen wij u uit om vooraf contact met ons op te nemen of om onze naverkoopdienst te contacteren via het contactformulier (https://www.babyzen.com/nl/nl/contact), door “Klantendienst” te selecteren:

Alleen klachten in verband met de onlineverkoop van producten zullen in aanmerking worden genomen.

In het jaar dat volgt op een aanvraag van onze diensten, kunt u, in toepassing van artikel R. 616-1 van het Franse Consumentenwetboek, uw aanvraag laten onderzoeken door een bemiddelaar wiens contactgegevens u hieronder vindt, met dien verstande dat een geschil, behoudens bepaalde uitzonderingen, slechts door één bemiddelaar kan worden onderzocht:

Mr Jean Pierre Pizzio,

Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD), 12 rue Euler 75008 Parijs, Frankrijk

https://mediateur.fcd.fr/

 

Als u een consument bent die in de Europese Unie woont, hebt u het recht om uw klacht voor te leggen aan een instelling voor alternatieve geschillenbeslechting die kan worden geraadpleegd via het platform voor onlinegeschillenbeslechting dat beschikbaar is via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de op de Website geplaatste bestellingen zijn onderworpen aan het Franse recht, met uitsluiting van de bepalingen die zouden verwijzen naar de dwingende toepassing van een buitenlandse wet. De toepassing van het Franse recht mag er echter niet toe leiden dat de koper het beschermingsniveau wordt ontnomen dat wordt geboden door de bepalingen van het toepasselijke dwingende recht (met name op het gebied van consumentenbescherming) van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft. In geval van geschillen die uit deze contractuele relatie voortvloeien, verbinden de partijen zich ertoe een minnelijke schikking na te streven alvorens over te gaan tot gerechtelijke stappen.

 

Indien geen minnelijke schikking wordt gevonden (met inbegrip van de bemiddelingsprocedure beschreven in artikel 18) of indien de Koper de vordering of het geschil rechtstreeks voor de rechter wenst te brengen zonder een minnelijke schikking te hebben gevolgd, zijn de Franse rechtbanken territoriaal bevoegd om van elk geschil kennis te nemen, tenzij wettelijke bepalingen van het tegendeel verwijzen naar de verplichte bevoegdheid van een buitenlandse rechtbank.

 

Herroepingsformulier

 

Aangetekende brief met ontvangstbevestiging of e-mail

Mevrouw, meneer,

Op (datum) heb ik een bestelling bij u geplaatst via (telefoon, post, internet) en ik heb de levering in ontvangst genomen op (datum).

Overeenkomstig artikel L. 221-18 van het Franse Consumentenwetboek, deel ik u hierbij mede dat ik gebruik wens te maken van mijn herroepingsrecht met betrekking tot deze bestelling en dat ik deze binnen de komende veertien dagen aan u zal terugzenden.

Ik zou u willen vragen mij het bedrag van (...) euro terug te betalen dat ik met (creditcard, enz.) aan u heb betaald. 

Hartelijk dank,

(Handtekening)

 

 

Laatste herziening: 5 juli 2021