Verkoopvoorwaarden, Consumentenaankopen 

BABYZEN maakt deel uit van de Stokke Group (Stokke AS en haar dochterondernemingen)

 
1.    De Overeenkomst
Deze Overeenkomst wordt aangegaan tussen de Partijen zoals gedefinieerd in paragraaf 2 en bestaat uit verkoopsvoorwaarden, het Verzendingsbeleid, informatie die wordt verstrekt in de besteloplossing. 

De hierin opgenomen bepalingen brengen geen beperkingen met zich mee voor de toepasselijke wettelijke rechten.
 
2.    De Partijen 
De Verkoper is Stokke AS, org. nr. 970 983 325 btwAdres: Parkgata 6, Ålesund, 6003, Noorwegen / Stokke AS, Marienstr. 2, 71063 Sindelfingen, Duitsland 

E-mail: webshop.support@stokke.com 

Contact: https://www.stokke.com/GBR/en-gb/contact-us 

 

De Koper is de consument, zoals gedefinieerd door de toepasselijke consumentenwetgeving, die de bestelling plaatst.

De Verkoper en de Koper worden afzonderlijk aangeduid als een “Partij” en gezamenlijk aangeduid als de “Partijen”.
 

3.    Prijs
De prijs is de vermelde prijs in de besteloplossing. Indien gespecificeerd in de besteloplossing bij het plaatsen van een bestelling kunnen er douane- en invoerrechten in rekening worden gebracht bovenop de vermelde prijs

4.    Totstandkoming van de overeenkomst
De Overeenkomst is bindend voor beide Partijen zodra de klant een bestelling heeft geplaatst en dus heeft verstuurd.

Een Partij is echter niet gebonden door het contract indien er orthografische of typologische fouten staan in het aanbod van de Verkoper, in de besteloplossing van de onlinewinkel of in de bestelling van de Koper, en de wederpartij begreep of had moeten begrijpen dat een dergelijke fout aanwezig was.

5.    Betaling
De Koper is verplicht om te betalen wanneer hij/zij een bestelling plaatst. 

We accepteren betaling via VISA en MasterCards. Verder maken wij gebruik van een externe provider van betaaldiensten die u extra betaalmethoden kan aanbieden. 


6.    Verzending en Levering

Raadpleeg voor verzendingsvoorwaarden ons “Verzendingsbeleid.”

De levering heeft plaatsgevonden zodra de Koper, of iemand die door hem/haar is aangesteld om de goederen in ontvangst te nemen of te vervoeren, er kennis van heeft genomen dat de goederen op de plaats van levering tot hun beschikking staan.

Als de Verkoper een overeenkomst heeft met een koerier voor verzending van de goederen naar de Koper, vindt de levering enkel plaats zodra de goederen aan de Koper zijn overhandigd en niet wanneer ze aan de koerier worden overhandigd. Als het echter de consument is die de koerier opdracht heeft gegeven om de goederen te vervoeren, en niet de verkoper die dit vervoersalternatief heeft aangeboden, worden de goederen als geleverd beschouwd wanneer ze aan de koerier worden overhandigd. 

De levering heeft plaatsgevonden zodra de Koper of de koerier met wie de Koper een overeenkomst heeft, de goederen in bezit heeft genomen. De levering heeft plaatsgevonden als de goederen in de brievenbus van de Koper gedeponeerd zijn of, indien in overleg met de Koper, zijn afgeleverd op een andere plaats (werkplek, garage enz.).

De levering heeft niet plaatsgevonden wanneer de goederen zijn afgeleverd in het postkantoor of een bedrijf. De levering vindt pas plaats wanneer de Koper de goederen ophaalt.

De geschatte leveringstermijn is vermeld in het Verzendingsbeleid. 

7.    Productrisico
Bij een verkoop waarin de verkoper de goederen verzendt, gaat het risico voor de goederen over op de Koper zodra de goederen aan hem/haar zijn afgeleverd zoals bepaald in 
Paragraaf 6. Als de klant een derde partij heeft gevraagd om de goederen namens hem/haar te ontvangen of op te halen, wordt het risico overgedragen zodra deze partij de goederen in ontvangst heeft genomen.

Als de goederen verloren gaan of beschadigd raken voordat ze fysiek in bezit zijn genomen, draagt de Verkoper de verantwoordelijkheid. Als de goederen verloren gaan of beschadigd raken nadat ze fysiek in bezit zijn genomen, draagt de Koper de verantwoordelijkheid. Als de consument zijn/haar eigen koerier kiest om het transport uit te voeren, en dit vervoersalternatief niet was aangeboden door de Verkoper, wordt het risico overgedragen op de consument zodra zijn/haar eigen koerier de goederen fysiek in ontvangst heeft genomen.

8.    Herroepingsrecht

De Koper heeft het recht om een product dat hij/zij van de Verkoper heeft gekocht om welke reden dan ook te retourneren (herroepingsrecht), ook als is het niet defect. 

Stokke heeft besloten om de verplichte herroepingstermijn voor onze klanten te verlengen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de datum waarop de koper de goederen fysiek in ontvangst heeft genomen. Voor goederen die samen zijn besteld en met aparte zendingen worden geleverd, of voor goederen die bestaan uit meerdere delen, is de “datum van inbezitneming” de dag waarop de Koper het laatste goed of laatste deel van het goed in ontvangst neemt. 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u het herroepingsformulier invullen dat de verkoper via e-mail of per post naar de Koper heeft gestuurd. 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die gemaakt zijn volgens de specificaties van de koper of op duidelijk gepersonaliseerde goederen die bijgevolg niet zullen worden terugbetaald. 

Alle producten (zowel defecte als niet-defecte) moeten worden geretourneerd in de originele staat van aankoop, met handleidingen en alle andere items of accessoires die door de fabrikant zijn geleverd. Als de aankoop een geschenk, of een promotie- of bonusartikel omvatte, moeten dergelijke artikelen ook worden geretourneerd om in aanmerking te komen voor terugbetaling. 

Dit doet geen afbreuk aan uw recht om het goed te controleren teneinde te beslissen of u van uw herroepingsrecht gebruik wilt maken. Indien de controle of het uittesten echter verder gaat dan redelijk en noodzakelijk is, kan de koper aansprakelijk worden gesteld voor de vermindering van de oorspronkelijke waarde van het goed, zoals bijvoorbeeld de kosten voor het wassen, het herstellen of de waardevermindering als het goed niet meer als nieuw kan worden verkocht.


Retourkosten

U kunt het product kosteloos retourneren naar de Verkoper door een retourlabel uit te printen zoals hier beschreven . De verkoper dekt niet de aankoop van een nieuwe verzendverpakking of andere directe kosten die verband houden met het retourneren buiten de verzend- of transportkosten

Als u kiest voor een andere manier van retourneren dan degene die de Verkoper aanbiedt, moet u de directe kosten dragen die verband houden met het retourneren van de goederen, tenzij anders is overeengekomen. Directe kosten zijn verzend- of transportkosten, samen met eventuele andere directe kosten zoals de aanschaf van nieuwe verzendverpakkingen. Ze omvatten geen administratieve kosten die de verkoper maakt als gevolg van het retourneren van de goederen.

Verplichtingen van de Verkoper wanneer gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht.

De Verkoper zal alle betalingen die hij van de Koper heeft ontvangen terugbetalen. Indien de Koper echter uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere leveringswijze dan de door de Verkoper aangeboden standaardlevering, zal de Verkoper de extra kosten die dit met zich meebrengt, niet betalen.

De terugbetaling vindt plaats zonder onnodige vertraging en uiterlijk 14 dagen vanaf de datum waarop de Verkoper op de hoogte is gesteld van het besluit van de consument om gebruik te maken van het herroepingsrecht overeenkomstig paragraaf 20. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de Koper, dient de terugbetaling plaats te vinden met hetzelfde betaalmiddel als dat door de Koper werd gebruikt. De consument is als gevolg van de terugbetaling geen enkele vergoeding verschuldigd.

De Verkoper mag wachten met terugbetaling totdat de goederen zijn ontvangen of totdat de Koper heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggestuurd. Dit is niet van toepassing als de Verkoper heeft aangeboden de goederen op te halen.

9.    Vertragingen en niet-levering: Rechten en tijdslimiet van de Koper om een claim in te dienen

Indien het artikel niet of te laat wordt geleverd en dit niet te wijten is aan de consument of aan omstandigheden die met de consument te maken hebben (vertraging), heeft de consument het recht om de koopprijs in te houden, nakoming van de koop te vorderen, te vorderen dat de koop wordt ontbonden of schadevergoeding te eisen.


10.    Gebrekkige goederen: Rechten van de Koper en tijdslimiet om kennisgeving te doen

Indien het Product gebrekkig is, moet de Koper, binnen een redelijke termijn nadat hij of zij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken, de Verkoper ervan in kennis stellen dat hij of zij voornemens is dienaangaande een formele klacht in te dienen. Niettemin is de termijn voor het indienen van een klacht voor klanten uit de EER nooit korter dan twee maanden, gerekend vanaf het moment waarop de Koper het gebrek heeft ontdekt.

Een klacht moet uiterlijk twee jaar nadat de consument het artikel in ontvangst heeft genomen, worden ingediend. Indien het artikel of een onderdeel daarvan bij normaal gebruik bedoeld is om aanzienlijk langer mee te gaan, bedraagt de termijn voor het indienen van een klacht vijf jaar. Dit is niet van toepassing indien de Verkoper door middel van een garantie- of andere overeenkomst de aansprakelijkheid voor gebreken over een langere periode op zich heeft genomen. 

Klachten kunnen in plaats daarvan worden ingediend bij degene die zich, zoals overeengekomen met de Verkoper, heeft verbonden tot het verhelpen van het gebrek.

Indien er sprake is van een gebrek dat niet aan de consument of daarmee samenhangende omstandigheden te wijten is, heeft de consument het recht om de koopprijs in te houden, te kiezen tussen herstelling of nieuwe levering, een prijsverlaging of schadevergoeding te eisen.  

Aanvullende informatie en hoe u contact met ons kunt opnemen voor reclamatie kunt u vinden op ons Reclamatieportaal op www.babyzen.com in uw lokale taal.  

11.    Rechten van de Verkoper in geval van contractbreuk door de Koper

Indien de Koper in gebreke blijft met de betaling of de nakoming van zijn of haar verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst of het toepasselijk recht, en dit niet te wijten is aan de Verkoper of omstandigheden die verband houden met de Verkoper, is de Verkoper gerechtigd nakoming te vorderen, ontbinding te vorderen, schadevergoeding en rente te vorderen en de levering in te houden.

Afhankelijk van de omstandigheden zal de Verkoper ook rente kunnen vorderen in geval van laattijdige betaling, incassokosten en een redelijke vergoeding voor niet afgenomen goederen.

12.    Persoonsgegevens
Stokke AS is onderworpen aan de Europese AVG. Stokke zal uw persoonsgegevens verwerken voor zover dit nodig is voor de uitvoering van uw bestellingen en uw rechten als consument. 

Raadpleeg het privacybeleid van Stokke voor een volledige beschrijving van onze verwerking van persoonsgegevens hier : Privacy Policy – BABYZEN Store France

13.    Conflictoplossing
Als de Koper een EU- of EER-burger is, kan de Koper het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) gebruiken, zie 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. 

Deze overeenkomst wordt beheerst en uitgelegd overeenkomstig de Noorse wetgeving. De bevoegde rechtbank is gevestigd in Noorwegen met de rechtbank van eerste aanleg in Oslo, tenzij dwingende bepalingen anders beslissen. Als algemene regel voor EER-consumenten kan de zaak worden voorgelegd aan de rechtbank van de woonplaats van de consument.

 

Last revision: 01/06/2022

Hei! BABYZEN is lid geworden van de familie Stokke®

Ontdek meer van onze producten die met je kind meegroeien; zoals de iconische Tripp Trapp® High chair, het uitschuifbare Stokke® Sleepi™ Bed of het opvouwbare Flexi Bath®... Van pasgeborene voor het leven!